УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ


obchodní společnosti INTERLIGHTING s.r.o. se sídlem Za Sokolovnou 1258/1a, Suchdol, 165 00, Praha 6, IČO: 25110888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50472, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách:
www.interlighting.cz, www.interlighting.net, www.interlighting.ru, www.interlighting.org.

Definice
1. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost INTERLIGHTING s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 1258/1a, Suchdol, 165 00, Praha 6; identifikační číslo: 25110888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 50472.
2. Kupujícím se rozumí jakákoli osoba nebo společnost vystavující slovní nebo písemnou objednávku vůči Prodejci.

Obecné
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetových adresách: www.interlighting.cz, www.interlighting.net, www.interlighting.ru, www.interlighting.org (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Pokud není písemně sjednáno jinak, tyto Obchodní podmínky mají přednost před a nahrazují jakékoli standardní obchodní podmínky vydané kupujícím. Žádný zaměstnanec nebo zástupce prodávajícího nemá právo tyto podmínky ústní formou měnit.
3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Specifikace & Ceny
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Všechny uvedené míry zboží jsou pouze přibližné. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* bezhotovostně převodem na číslo účtu prodávajícího: 2700096073/2010 vedený u společnosti FIO Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
* bezhotovostně platební kartou.
5. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodací podmínky
1. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POPTÁVKA“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v poptávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v poptávce.
3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uhrazením zálohové faktury vystavené prodávajícím na základě poptávky.
4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Na tomto místě musí být možné zboží bezpečně vyložit.
7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při předání k přepravě nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží předal k přepravě:
* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Oznámení kupujícího o nesrovnalostech v dodávce nebo poškození zboží musí být učiněno bezprostředně při přijetí zboží, a to sice písemnou formou podepsanou dopravcem a kupujícím. Součástí oznámení je číslo faktury a specifikace vad. Škody vzniklé při přepravě jsou pojištěny a kompenzovány přepravcem.
5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese, ze kterého mu bylo zboží doručeno. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik obdržení od kupujícího reklamované zboží na dané adrese.
6. Prodávající se maximálně snaží o dodržení termínu dodání, přesto se může stát, že vlivem nepředvídatelných faktorů dojde ke zpoždění. Prodávající neodpovídá za žádné zpoždění dodávky zboží, neboť za dodání je odpovědný přepravce.

Instalace Zboží
Prodávající není zodpovědný za instalaci. Zboží musí být nainstalováno kvalifikovaným elektrotechnikem. Všechny produkty musí být v případě potřeby uzemněny. Před instalací musí být vždy izolován síťový přívod. Nesprávná instalace může ukončit platnost záruky na zboží. Prodávající není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou nesprávnou instalací.

Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující, který je podnikatelem, toto právo nemá.
2. Veškeré zboží musí být navráceno ve stejném stavu, v jakém bylo kupujícím převzato, úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu. Prodávající nepřijímá vrácené zboží, které již bylo jakkoli pozměněno. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží.
3. Kupující je povinen vrátit zboží na adresu určenou prodávajícím. Prodávající tuto adresu sdělí kupujícímu na jeho dotaz. Adresa pro vrácení zboží pro kupujícího – spotřebitele – musí být v rámci České republiky.
4. Kupující při navrácení zboží nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující je povinen kontaktovat emailem nebo telefonicky prodávajícího a sdělit mu všechna čísla související s dodávkou jako důkaz doručení. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu vrací prodejce pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5. Kupující musí zkontrolovat zboží při jeho přejímání z důvodu případných poškození. Tato poškození musí reklamovat bezprostředně při přijetí zboží u dopravce pro uplatnění pojištění. Kupující musí písemně specifikovat důvody reklamace (množství, závada, nepřesnost, atd.) a sdělit číslo faktury. Dopravce nemůže nést odpovědnost za poškození zjištěná po přijetí zboží.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních Údaju
Pro provedení dodávky může prodávající požadovat informace týkající se jména, adresy, telefonního čísla a elektronické adresy kupujícího. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Veškeré informace poskytnuté kupujícím budou použity pouze v rámci obchodního vztahu s prodávajícím. Prodávající tyto údaje nesdílí, nepronajímá, ani neprodává. Elektronická adresa slouží pouze ke komunikaci s kupujícím. Osobní informace o kupujícím může prodávající zveřejnit v případě, že to zákon vyžaduje.

Odkazy
1. Na webových stránkách naleznete odkazy na další webové stránky. Prodávající nenese odpovědnost za ochranu soukromí nebo obsah těchto dalších stránek.
2. Při využívání našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Force Majeure
Výkon všech kupních smluv je předmětem změny nebo zrušení ze strany prodávajícího v důsledku jakéhokoli zásahu vyšší moci, války, stávky, nařízení či opatření vlády, mimořádných vnitrostátních situací, výluk, požárů, záplav, sucha, bouří a jakýchkoli jiných příčin, které prodávající nemůže ovlivnit a z důvodu nemožnosti obstarat zboží pro realizaci kupních smluv. Kupující by neměl být považován za odpovědného z jakékoli neschopnosti dodat zakoupené zboží vlivem těchto nepředvídatelných událostí.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Obchodní podmínky jsou zveřejněny ve dvou jazykových verzích (v českém a anglickém jazyce). Za autentickou jazykovou verzi obchodních podmínek se považují obchodní podmínky v českém jazyce.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Za Sokolovnou 1258/1a, Suchdol, 165 00, Praha 6
adresa elektronické pošty: email@ interlighting.cz
telefon: +420 606 353 379

V Praze dne 01.11.2020

2001, 2021 INTERLIGHTING